Prawo

Przygotowanie do ponownego użycia - zarys zagadnienia

Przygotowanie do ponownego użycia (PDPU) jest działaniem polegającym na sprawdzeniu bądź naprawie produktów (np. mebli), które zgodnie z wolą ich wcześniejszych posiadaczy stały się odpadami, mimo iż mogą stanowić potencjalnie użyteczny produkt.

Więcej...

Treść decyzji administracyjnej wskazującej na sposób magazynowania odpadów – magazynowanie odpadów rodzajami

Decyzja administracyjna z zakresu gospodarki odpadami – zarówno zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy też pozwolenie na wytwarzanie odpadów (oraz inne formy aktów administracyjnych, wydawanych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami) zawierają w swej treści określenie sposobu magazynowania odpadów. Jako że treść ta jest w istocie obowiązkiem, z którego wywiązywać się należy, a brak realizacji tego obowiązku wiąże się z surowymi konsekwencjami administracyjnymi, ten wątek warto rozwinąć.

Więcej...

Możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym

Szereg podmiotów, głównie wytwórców odpadów, boryka się z problematyką przekazywania odpadów. Istnieją sytuację, w których jedną z możliwości jest przekazanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Przekazanie takie odbywać się jednak winno w ściśle określony w drodze przepisów prawa sposób.

Więcej...

Zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - obowiązek przyjęcia części będących odpadami

Wprowadzony ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw art. 23a obliguje prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu. Co w praktyce oznacza ten obowiązek?

Więcej...

Karta przekazania odpadów a procesy odzysku R

Wzór karty przekazania odpadów zawiera rubrykę dotyczącą procesu odzysku, któremu winien dany odpad zostać poddany. Czego dotyczy ta rubryka i kogo obejmuje obowiązek jej wypełnienia?

Więcej...

Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach - sposób ustalania zakresu obowiązków

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach może napotkać, i w istocie bardzo często napotyka, na szereg problemów natury prawnej, w tym definicyjnej. Wraz z wejściem w życie z początkiem bieżącego roku ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888) pojawiły się nowe materie prawne, które nie były jak dotąd poddane wnikliwej analizie doktrynalnej czy też sądowniczej.

Więcej...

Gospodarka odpadami w zakładach medycznych – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady medyczne typu gabinet dentystyczny, gabinet zabiegowy, itp. zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego przedmiotową działalność kilka obowiązków.

Więcej...

Gospodarka odpadami w zakładach pracy – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w większości przypadków zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego działalność kilka obowiązków.

Więcej...

Opłata za korzystanie ze środowiska – zagadnienia ogólne

W myśl obowiązujących przepisów, wynikających m.in. z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Do realizacji przedmiotowego obowiązku zobligowane są również osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód.

Więcej...

Klasyfikowanie odpadów

Gospodarujący odpadami winien dokonać szczegółowej analizy źródeł ich powstawania, gdyż to kryterium jest kluczowe do poprawnej klasyfikacji odpadów. Katalog odpadów określa grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych. Odpady winno się zatem klasyfikować mając na względzie zarówno źródło ich powstawania, jak i wytyczne wynikające z katalogu odpadów...

Więcej...

Zasady pozbywania się odpadów

Istniejące przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska w sposób precyzyjny regulują kwestie pozbywania się odpadów. Już na wstępie należy przy tym wyjaśnić, iż zasady opisane niniejszym artykułem dotyczą wyłącznie odpadów powstających w ramach funkcjonowania działalności i nie obejmują nieczystości komunalnych.

Więcej...

Kontakt

AZ Management
Biuro: ul. Zielona 13 of.
59-220 Legnica
biuro@azman.pl
Telefon Kontaktowy
.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz Cookies, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia z którego korzystasz. Może też samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

© 2013 Azman - Doradztwo - Coaching - Szkolenia
Wszelkie Prawa Zastrzeżone